ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ + ВИДЕО

Визата за проектиране представлява извадка от действащ подробен устройствен план, издаден от главния архитект на Вашата община (или район) с обхват Вашия имот и съседните му имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и отстояния да граници на имота, допустими височини, плътност и интензивност на застрояване, озеленяване и други изисквания, когато има такива.

Ето какво представляват описаните параметри в нея като цифровите показатели по-долу са сложени произволно:

• К.К. 10м макс - (Кота корниз) Максималната допустимата височина на къщата мерена от средното ниво на терена до засичането на фасадната стена и стрехата на покрива. Кота корниз за жилищни зони с ниско застрояване е 10м, а за вилни зони е 7м.

• Плътност 30% - Това е максимално допустимото отношението на застроената площ спрямо площта на имота, изразено в процент. Например ако Вашия имот е 1000м2 и плътност 30% то Вие имате право на партерен етаж с максимална площ 300м2.
• Кинт 0,6 - е максимално допустимото отношението на разгънатата застроена площ към площта на имота, изразено в абсолютно число. Например ако Вашия имот е 1000м2 и при Кинт 0,6 то Вие имате право да построите къща с максимална надземна площ общо за всички етажи 600м2.
• Озел. 60% - Това е минимално допустимото отношението на озеленените площи спрямо площта на имота, изразено в процент. Например ако Вашия имот е 1000м2 и при Озел. 60% то Вие трябва да имате 600м2 озеленена площ.

Допълнителни определения неотбелязани на визата, но ползвани при сметките за показателите:

• Застроена площ (ЗП) е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.

• Разгъната застроена площ (РЗП) е сборът от застроените площи на всички етажи на и над терена. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

РЗП и ЗП са описани в информацията за всеки проект. С тях може да проверите дали къщата която сте си харесали отговаря на изискванията по виза.

Необходими документи за издаване на виза за проектиране:

• Заявление по образец, • Документ за собственост,
• Комбинирана скица и скица от от агенцията по кадастър, ако има влязла в сила кадастрална карта за вашия район,
• Скица от действаща регулация, или скица извадка от ПУП от общината, за райони за който няма кадастрална карта,
• ПУП - Мотивирано предложение Визата за проектиране се издава в срок до 14 дни и е валидна 6 месеца.

Ако ще има нужда от изгребна яма при липса на прилежаща канализация то е необходимо да си извадите виза за проектиране и за нея. Тя се прилага в проекта по част ВиК.